Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych część I

Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych część I, 13-14 maj 2011

W warsztatach prowadzonzch przez dr Adama Górskiego wzięło udział 7 studentów -
4 studentów z Polski (Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Szczeciński) oraz 2 studentów
z Grecji (UniwersytetViadrina) oraz 1 student z Niemiec (BTU Cottbus).

W ciągu dwóch dni trwania pierwszych warsztatów w roku 2011:
przeprowadzono identyfikację materiału źródłowego w postaci destruktów artefaktów
epigraficznych znalezionych na terenie fary w Gubinie w latach 2006-2001 i
pochodzących z ruchomego wyposażenia świątyni z XVI-XIX wieku;
- dokonano preselekcji rozdzielając destrukty na elementy stanowiące pierwotnie
posadzkę kościoła i wchodzące w skład płyt nagrobnych i epitafijnych;
- przeprowadzono w dalszej kolejności przyporządkowanie elementów do określonej
grupy chronologicznej;
- następnie w ramach grup podzielono destrukty do określonej przynależności
jednostkowej.

Poddano oględzinom łącznie 831 fragmentów kamiennych, z czego wydzielono
331 jako przynależące do artefaktów epigraficznych, podzielonych na 5 grup
chronologicznych stanowiących fragmenty 38 płyt nagrobnych.