Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych część II

Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych
20-22.05.2011r.

W II części warsztatów epigraficznych w sezonie 2011:
- przeprowadzono podział destruktów ze względu na rodzaj pisma w zachowanych
inskrypcjach według klucza: łacina – pismo ryte, łacina pismo wypukłe, niemiecki –
pismo ryte i niemiecki – pismo wypukłe;
- dokonano pomiaru wielkości liter i na tej podstawie przyporządkowano fragmenty
przynależące pierwotnie prawdopodobnie do tych samych płyt;
- na podstawie analizy udało się przyporządkować lub połączyć 17 nierozpoznanych
dotąd fragmentów.

należy oczyścić z gruzu kaplice znajdujące się w prezbiterium za ołtarzem;
konieczne(!) jest przeniesienie fragmentów płyt znajdujących się w zakrystii
(i oczyszczenie ich z ptasiego guano) z uwagi na możliwość dalszego uszkodzenia;
wydaje się za niezbędne przygotowanie skrzyń drewnianych o podstawie palet,
w których zostaną umieszczone pojedyncze płyty, co w przyszłości ułatwi ich
transport do warsztatu konserwatora kamienia (można rozpatrzyć w porozumieniu
z konserwatorem kamienia możliwość urządzenia warsztatu renowacji na miejscu,
z otwartym dostępem dla zwiedzających – jako jednej z atrakcji);
zwrócić się z prośbą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie
wybranych i w możliwie dużym stopniu zachowanych płyt do rejestru zabytków;
po renowacji płyty należy umieścić ponownie na filarach dla odtworzenia stanu
pierwotnego lub na zewnętrznych ścianach kościoła, zgodnie z XVIII i XIX wiecznym
zwyczajem przenoszenia płyt (zgłosić ten postulat podczas ogłaszania konkursu
architektonicznego na adaptację fary).
przygotować kolejne warsztaty – tym razem archeologiczne pod nadzorem dra
Jarosława Lewczuka, których celem będzie przeszukanie gruntu w prezbiterium na
głębokości ok. 1 metra w celu odnalezienia kolejnych fragmentów epitafiów.