Warsztaty archeologiczne - sprawozdanie

Pracownia Archeologiczna
dr Jarosław Lewczuk
Ul. Partyzantów 8
65-433 Zielona Góra

SPRAWOZDANIE

Z warsztatów archeologicznych przeprowadzonych w ramach projektu „Renowacja wieży
kościoła farnego w Euromieście Gubin - Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju
kultury, sztuki i nauki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska - Brandenburgia 2007-2013, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniach 19 – 21 maja 2011r. odbyły się warsztaty archeologiczne dla dzieci z Polski

i Niemiec. W ramach przewidzianych planem zajęć przeprowadzono następujące działania:

Dzień pierwszy i drugi (19 i 20 maja 2011)

Na początku spotkania z przybyłą grupą dzieci przedstawiono krótko miejsce i cel
planowanych zajęć. Omówiono również obowiązujące zasady bezpiecznego zachowania się
w trakcie działań – zarówno wokół jak i na terenie ruin kościoła farnego w Gubinie.
W trakcie pierwszej wycieczki wokół obiektu dzieci zapoznały się z dziejami miasta
oraz kościoła, a także krotką historią i wynikami badań archeologicznych, architektonicznych,
epigraficznych na terenie budowli.
W trakcie drugiej wycieczki, połączonej z wejściem do wnętrza fary, zaaranżowano
pokaz obejmujący metody i techniki rozpoznawania, składania, dopasowywania, czyszczenia
oraz datowania reliktów odkrywanych kamiennych płyt nagrobnych (epitafiów) z okresu
obejmującego czasy od XVI po XX wiek włącznie. Po zakończeniu prezentacji przez
prowadzącego dzieci miały okazję praktycznego wypróbowania nabytych umiejętności
czyszczenia zabytkowych płyt kamiennych przy pomocy dostarczonych miękkich pędzli.
Po zakończeniu powyższych działań grupa przemieściła się w okolice prowadzonych
ostatnio badań archeologicznych w zachodniej części kościoła. Po prezentacji efektów
badań wykopaliskowych w kruchcie świątyni i omówieniu stosowanych technik prac
archeologicznych, zaaranżowano dzieciom małe „wykopaliska” przy pomocy dostarczonych
przez organizatorów łopatek, szpachelek i pędzli. Poligonem doświadczalnym była specjalnie
usypana niewielka hałda ziemi wydobytej w trakcie badań w marcu i kwietniu br. Zawierała
ona pojedyncze fragmenty ceramiki naczyniowej, ułamki wyprawy tynkarskiej ścian świątyni,
resztki drobnego gruzu ceglanego, drobne przedmioty metalowe (gwoździe, blaszki),
ułamki szkła, pojedyncze kości zwierzęce pochodzące z ostatnich kilkudziesięciu lat. Dzieci
przekopywały ziemię wydobywając pojedyncze „zabytki” i określając ich funkcję, wiek oraz
przeznaczenie. Wszystko to odbywało się po ścisłym nadzorem prowadzących osób oraz w
obrębie ściśle wyznaczonej bezpiecznej przestrzeni. Dodatkową atrakcją była konieczność
pracy w kaskach na głowach. Po zakończeniu badań odkryte artefakty pozostawiono na
terenie obiektu.
Dzień trzeci (21 maja 2011roku)

Na ten dzień zaplanowano wycieczkę terenową do rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego
grodu słowiańskiego z IX-X wieku naszej ery znajdującej się w Radusz, koło Chociebuża, na
terenie Niemiec.
Po przyjeździe dzieci miały czas na zapoznanie się z otoczeniem obiektu, zabawą na terenie
„drewnianego średniowiecznego palcu zabaw” przy grodzie oraz na zwiedzanie muzeum.
Przed wejściem na teren wystaw przedstawiono krótko historię odkrycia tego stanowiska
archeologicznego, przeszłość jego mieszkańców – Słowian zamieszkujących te tereny od VI/
VII wieku naszej ery oraz specyfikę oglądanego miejsca – drewniano-ziemnej osady obronnej
położonej wśród łąk i lasów.
Po za kończeniu zwiedzania grupa ponownie udała się na teren „średniowiecznego placu
zabaw” obok grodu. Po powrocie do Gubina około godz. 15 warsztaty zostały zakończone.

Dr Jarosław Lewczuk