Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych część III

Sprawozdanie z warsztatów epigraficznych
11-13.06.2011r.

W warsztatach wzięło udział 4 studentów z Polski (Uniwersytet Zielonogórski
i Uniwersytet Szczeciński) i 1 student z Niemiec (BTU Cottbus).
W ciągu ostatniej części warsztatów:
- dokonano selekcji płyt przeniesionych z zakrystii;
- połączono łącznie 18 destruktów we fragmenty płyt nagrobnych i przyporządkowano
je do już istniejących;
- dokonano manualnego oczyszczenia zabrudzonych fragmentów przy pomocy wody
demineralizowanej i pędzli;
- rozpoczęto proces odsalania najstarszych płyt nagrobnych;
- przygotowano propozycję wstępnego projektu dalszych prac.

WNIOSKI (uzupełnienie):

- w celu umożliwienia renowacji płyt, konieczne jest przeprowadzenie ostatniego
etapu poszukiwań zachowanych fragmentów płyt nagrobnych w ramach warsztatów
archeologicznych. Proponuję przeszukanie warstwy ziemi w prezbiterium (etapami)
na głębokości do 1,20 m obecnej powierzchni gruntu w celu odnalezienia brakujących
fragmentów;
- po ostatecznym pozytywnym lub negatywnym zakończeniu tego etapu pozostaje
przygotowanie projektu konserwacji i renowacji odnalezionych płyt, a po zakończeniu
tego etapu wyeksponowanie ich zgodnie z planem adaptacji wraz z pełnym odpisem i
tłumaczeniem inskrypcji, jako zabytków opowiadających historię tego miejsca i ludzi tutaj
żyjących.