Europejskie Dni Dziedzictwa

picture

Europejskie Dni Dziedzictwa to największe w Europie wydarzenie o charakterze
społecznym i edukacyjnym promujące zabytki. Tzw.„Dni otwartych zabytków”
zorganizowano po raz pierwszy we Francji w 1984 r. Ich ideą było
udostępnienie zwiedzającym zabytków, do których dotąd był
ograniczony dostęp. Ponieważ spotkało się to z ogromnym społecznym
zainteresowaniem w 1991 r. Rada Europy ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa, które odbywają się odtąd we wszystkich krajach europejskich we wrześniu każdego roku. Polska włączyła się do tej akcji już w 1993 r. W ramach obchodów udostępniane są dla szerokiej rzeszy zwiedzających zabytki, odbywają się festyny,jarmarki, imprezy plenerowe, konferencje naukowe itp.
We wrześniu 2012 r. już po raz dwudziesty w Polsce obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Tematem
tegorocznych inicjatyw są„TAJEMNICE CODZIENNOŚCI”. Jak uzasadniono jego znaczenie na stronie
internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.gov.pl): Tajemnice codzienności
mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz,
pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego
człowieka do określenia własnej tożsamości”. Ogólnopolskie obchody EDD odbyły się w dn. 8 września
w skansenie w Maurzycach. W tym samym dniu zorganizowane zostały również wojewódzkie obchody
EDD w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze zs. w Ochli. Współorganizatorem imprezy
był Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Pani Irena Lew Dyrektor Muzeum
Etnograficznego oraz dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przywitały
gości a wśród nich Panią Brygidę Grzybowicz, która reprezentowała Wojewodę Lubuskiego
Pana Marcina Jabłońskiego oraz ks. Andrzeja Ignatowicza, który przybył na uroczystość w imieniu
J.E. Ks. Biskupa dr Stefana Regmunta. Podziękowano za przybycie konserwatorom, regionalistom,
właścicielom zabytków oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych i środowisk wspierających
ochronę zabytków.
W oficjalnej części programu wręczono nagrody ustanowione przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków„Za propagowanie zabytków województwa
lubuskiego”. W tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali: Pan Zdzisław Szymański,
który jest współzałożycielem Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej
Górze, działającego od 1992 r. Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności społecznej,
kulturalnej i edukacyjnej szczególnie wśród młodzieży. W okresie 20 lat zrealizowało
ono 84 międzynarodowe projekty, w których wzięło udział 8 tys. osób.Przy realizacji projektów współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury,
mniejszościami narodowymi i samorządami. Szczególną rolę w tej współpracy pełni Muzeum Etnograficzne
w Ochli. Zakres współpracy obejmuje m.in. - warsztaty edukacyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego
polsko-niemieckiego pogranicza, zanikających zawodów, rękodzieła ludowego i tradycyjnych zajęć
w gospodarstwie chłopskim w celu realizacji celów integracyjno-edukacyjnych. Łącznie wzięło w nich
udział ponad 1000 osób z Polski, Niemiec i Ukrainy. -międzynarodowy wolontariat – 3 projekty realizowane
przez w latach2008-2010 przy rekonstrukcji chaty z Kargowej, zadaszenia wyspy muzealnej,
przeprowadzeniu 40 wywiadów i opracowania wystawy pt. ”Ocalić pamięć”, inwentaryzacja zbiorów
Muzeum, naprawy sprzętu, prace przy małej architekturze i odnawianiu rzeźb.Łącznie prze 62 dni
pracowało 52 osoby z Polski, Niemiec i Ukrainy. Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie przygotowuje dokumentację i pozyskuje środki finansowe na prace konserwatorskie
przy zabytkach, m.in. pomagało przy konserwacji manierystycznego ołtarza i ambony przeniesionych
z kaplicy zamkowej w Żarach. Prowadzi działalność wydawniczą. Wydało m.in.:monografię o miejscowym
kościele parafialnym /2005/, książkę na temat tradycji szklarstwa w Żarach-Kunicach /2006/, publikację
dotyczącą barokowego pałacu myśliwskiego Erdmanna II von Promnitz w Żarach /2007/, książkę „Kunice
piórem i obiektywem” /2010/.
Ponadto wydany został kalendarz i folder poświęcony historii zabytków Kunic. Wspomaga finansowo wiele
przedsięwzięć miejscowych jednostek oświatowych. Na terenie dzielnicy Kunice /m. Żary/ inspiruje
i prowadzi przedsięwzięcie współfinansowane przez budżet miasta jako tzw. inwestycje wspólne.
B. Bielinis-Kopeć przypomniała też o godnych pochwały postawach osób, które w roku ubiegłym
zgłosiły dokonane przypadkowo odkrycia skarbów, za które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał w tym roku nagrody pieniężne. Otrzymali je: Pan Piotr Łukaszewicz, Pan Artur Przegaliński,
Pan Jerzy Raniś, Pan Zbigniew Rosiński i Pan Mariusz Sadowski, którzy odkryli skarb z Marcinowic o
raz Pan Adam Ryznar, który odkrył skarb z Bieszkowa.
Bogaty program obchodów obejmował m.in. prezentację działań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego woj. lubuskiego i wspierania inicjatyw obywatelskich
w jego ochronnie, działalność Muzeum Etnograficznego w Ochli na polu budowania tożsamości
mieszkańców regionu oraz przybliżenie społecznej inicjatywy na rzecz odbudowy fary w Gubinie, która stanowi
przykład integracji mieszkańców po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W trakcie spaceru po skansenie
uczestnicy imprezy zapoznali się z ideą ścieżek tematycznych (zwiedzanie zabytków połączone z opowieściami o codzienności dawnych czasów), wzięli udział w przeglądziekona etnograficznego oraz próbie
zespołu folklorystycznego.

Dr Barbara Bielinis-Kopeć

 


8 września 2012, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
(kamienna stodoła z Siecieborzyc)

Program:
10.00-10.20 Przywitanie gości i wprowadzenie - Irena Lew Dyrektor Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze z/s w Ochli
10.20-10.40 Wręczenie nagród – Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków
10.40-11.00 Referat pt. „Dziedzictwo kulturowe woj. lubuskiego - działalność urzędu
ochrony zabytków na rzecz jego popularyzacji i wspierania inicjatyw obywatelskich ochrony”
B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
11.00-11.20 Referat pt. „Tożsamość mieszkańców regionu, a kultura codzienności na
przykładzie badań i działalności Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli” Irena
Lew Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli
11.20-11.40 Referat pt. „Społeczna inicjatywa na rzecz odbudowy fary w Gubinie przykładem
integracji mieszkańców po polskiej i niemieckiej stronie granicy” Anna Dziadek
11.40-12.00 Prezentacja wyników badań projektu pt. „Tożsamości Odzyskane” Damian Danak
12.00-12.20 Zapoznanie z ideą ścieżek tematycznych – Barbara Łakoma
12.20-12.30 Przerwa kawowa
12.30-15.00 Oprowadzanie po wybranych ścieżkach na terenie skansenu połączone z
opowieściami o codzienności dawnych czasów
15.00 – 17.00 Przegląd kina etnograficznego (sala ekspozycyjna w budynku administracyjnym)
18.00-19.00 „Codzienność w pieśni” próba otwarta zespołu Drewno

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 3 września 2012 roku na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 68 321 15 91