Konkurs Architektoniczny - 1.Nagroda

 

Nagroda I I. Preis

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. Wrocław / Breslau

Skład zespołu autorskiego: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska,
Magdalena Tatar-Walecka, Małgorzata Biernacka, Adam Januszek, Małgorzata Oleśkowska


 

Nagrodę przyznano za: prawidłowe podejście do problemu zmiany przeznaczenia budowli, bez naruszania tkanki historycznej. Jury docenia ascetyczne podejście do formy i funkcji, klarowność i czystość kompozycji. Istotnym walorem koncepcji jest brak ingerencji w istniejącą strukturę budynku. Koncepcja zakłada czytelny rozdział funkcji ekumenicznej (sacrum) od kulturalnej (profanum). Niewątpliwymi zaletami pracy jest nowatorskie rozwiązanie, możliwość powiększania powierzchni użytkowej w miarę potrzeb poprzez modularne rozwiązanie konstrukcyjno-funkcjonalne. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność powierzchni sali koncertowej. Lekkość konstrukcji dachowej (brak nadmiernego dociążenia istniejącej struktury budynku) oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii i materiału wyznacza nową jakość przestrzeni. Zachowana została jedna z podstawowych zasad konserwacji zabytków – zasada odwracalności.


Der Preis wurde zuerkannt für: eine richtige Einstellung zum Problem der Änderung der Bestimmung des Gebäudes ohne die historische Substanz zu berühren. Die Jury schätzt die asketische Einstellung zur Form und zur Funktion, sowie die Klarheit und Reinheit der Komposition. Ein wichtiger Vorteil des Konzepts ist die Unterlassung des Eingriffs in die bestehende Struktur des Gebäudes. Das Konzept nimmt eine lesbare Teilung der ökumenischen Funktion (Sacrum) von der kulturellen Funktion (Profanum) vor. Ein unbestrittener Vorzug der Arbeit ist eine neuartige Lösung, die Möglichkeit der Vergrößerung der Nutzfläche bei Bedarf durch modulare Konstruktionslösung. Zu betonen ist die Multifunktionalität der Fläche des Konzertsaals. Die Leichtigkeit der Dachkonstruktion (ohne übermäßige Belastung der bestehenden Struktur des Gebäudes) und die Einführung einer modernen Technologie sowie eines modernen Materials stellt eine neue Qualität des Raumes dar. Es wurde das grundlegende Prinzip der Denkmalrestaurierung - das Prinzip der Umkehrbarkeit aufrechterhalten.