Krótki opis projektu

Kościół Farny w Gubinie został zniszczony podczas drugiej Wojny Światowej i od tego czasu pozostał jako
ruina w centrum miasta Gubina. Polska Fundacja "Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich"
wraz z niemieckim Stowarzyszeniem Wspierającym Odbudowę Fary w Gubinie (Förderverein zum
Wiederaufbauder Stadt- und Hauptkirche in Gubin) oraz prawny właściciel budynku: Gmina Gubin o statusie
miejskim już od kilku lat wspólnie angażują się w celu zabezpieczenia i odbudowy, jak również wspólnego
transgranicznego wykorzystania Fary. Zakłada się, iż w przyszłości budynek będzie wykorzystywany wspólnie
przez Polakówi Niemcóww celach kulturalnych, naukowych i turystycznych. Podczas codziennych spotkań
i współpracy stopniowo niwelowane będą wciąż jeszcze istniejące bariery kulturowe i językowe pomiędzy
polską a niemiecką społecznością, tak aby wspierać wspólną lokalną dwunarodową tożsamość. Efektem
współpracy polsko-niemieckiej partnerów jest przyjęty plan działań związany z renowacją i turystycznym
zagospodarowaniem Wieży Fary, który nadając jej  funkcje użytkowe, doprowadzić może do jeszcze
intensywniejszej współpracy polsko-niemieckiej. Plan działań obejmuje:  Adaptację wieży Kościoła Farnego
na punkt widokowy wraz z renowacją elewacji i ścian wewnętrznych, oraz utworzenie polsko-niemieckiego
Warsztatu Konserwatora, w ramach którego stworzony będzie, a następnie realizowany harmonogram działań
kulturalnych oraz naukowo-badawczych. Ponadto w ramach Warsztatu Konserwatora zorganizowany zostanie
Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny, wynikiem którego pozyskana zostanie dokumentacja techniczna
na dalszą renowację Kościoła Farnego. Projekt zakłada również pozostałe działania: m.in. promocję projektu
oraz utworzenie biura projektu, czyli zatrudnienie koordynatora projektu oraz kierownika finansowego.